Opiekunka Środowiskowa

Nauka w systemie wieczorowym

Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry)

Druki do pobrania

Uczymy

 • Elementów pedagogiki społecznej i opiekuńczej
 • Wybranych zagadnień z psychologii ogólnej i społecznej
 • Podstaw psychopatologii
 • Wybranych zagadnień z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi
 • Zagadnienień higieny osobistej i najbliższego otoczenia
 • Higieny żywienia
 • Metodyki organizacji czasu wolnego
 • Wychowania fizycznego  z elementami samoobrony i rehabilitacji
 • Języka migowego
 • Treningu integracyjnego

Informacje o zawodzie

Opiekunka środowiskowa przygotowana jest do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych, wynikających z wieku lub przebytych chorób:

 • podawanie leków
 • prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • prowadzenie aktywnej formy spędzania czasu;
 • udzielaniu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 • aktywizowania podopiecznych do zwiększania jego samodzielności życiowej.

Cechy pożądane u kandydata

Zainteresowania humanistyczne ( społeczne, pedagogiczne ), umiejętność nawiązywania kontaktów, spostrzegawczość, odporność na sytuacje trudne i stres, podzielność uwagi, łatwość koncentracji uwagi, umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu, zdolności organizacyjne.

Miejsce pracy

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej matki

Opłaty

Szkoła jest szkołą państwową, a więc bezpłatną.

Osoba przyjęta otrzyma po rozpoczęciu nauki:

 • pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej