Terapeuta zajęciowy

Nauka w systemie dziennym i wieczorowym.

Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry)


Uczymy

  • anatomii i fizjologii
  • psychologii, socjologii i pedagogiki
  • patologii z zarysem klinicznym chorób
  • rehabilitacji
  • terapii zajęciowej
  • wychowania fizycznego (tylko szkoła dzienna)

Będą też zajęcia w pracowni terapii zajęciowej oraz praktyki w placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Informacje o zawodzie

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych,wykorzystania w pracy z podopiecznym różnych metod terapii zajęciowej,organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego

Cechy pożądane u kandydata:
odpowiedzialność i obowiązkowość, gotowość współdziałania w zespole, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość, poczucie własnej godności, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

Miejsce pracy

W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych.


Osoba przyjęta otrzyma po rozpoczęciu nauki

  • pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej
  • skierowanie do wykonania szczepienia WZW typu B
  • skierowanie na wykonanie badania na nosicielstwo

Informacje